องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
 

นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดนายมานิต แก้วมณี
นางศศิธร จินวงศ์
นางสาวกฤษณา สมล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

 
ว่าง
 นางสาวสุรางคณา ทิพยวาศรี
นายณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอารยา นาคขาว
นางสนทนา ศรีสว่าง
นางพัชรนันท์ ไชยบัญดิษฐ์
หัวหน้า ศพด.บ้านนางกำ
หัวหน้า ศพด.บ้านห้วยเสียด
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน


นางจินตนา ชูศรีหะรัญ
นางสาวอรทัย  จอนเอียด 
นายจตุพร  อนุจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนางกำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นางสาวอภิรนันท์  เพ็ชรพัฒน์
นายวิรัตน์  คชโกษัย 
นายนพกรณ์ พรมภักดี
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง

 พนักงานขับรถยนต์