วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิงกรง ช่วง ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
19  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานนางกำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อแสดงความยินดีกับนักกีฬาซีเกมส์ ๒๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากลอย ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง