องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อบต.ดอนสัก จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  เพื่อให้การดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2023-09-28
2023-09-26
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28