องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 อบต.ดอนสัก ดำเนินการจัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที มีกิจกรรมการละเล่นเสริมสร้างความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัว 💕

ดูรูปภาพ (เพิ่มเติม) https://photos.app.goo.gl/EGJm5ttNxESfFFKaA

2023-05-11
2023-05-11
2023-04-13
2023-04-10
2023-03-30
2023-03-28
2023-03-09
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-09