องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายณฐพล  ทองมี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ติดต่อ: 0887885961


นายณฐพล  ทองมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ติดต่อ: 0887885961นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์

นางอาจินต์ สกุลรัตน์
นายนันทวุฒิ โอชารส
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0813265324
โทร. 0961644628 โทร. 0855766688