องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
กองคลัง


นางอาจินต์ สกุลรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธนพร บุญชู
-ว่าง-
นางเกษร เกิดหึง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 

นางสาวอุบลรัตน์  บุญชู 

นางสาวฐปนิสา  สกุลรัตน์

นางสาววรรัตน์  พงศ์ศิริเลิศ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ