องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับ ประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรม ต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address)  เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจะใช้ข้อมูลของ ท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้รับความยินยอมจากท่าน การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ การ

เปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

         รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

         ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

    

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

114 หมู่ที่9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077-371586-7

โทรสาร 077-371857

อีเมล์ : : ADMIN@DONSAK.GO.TH