องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]89
2 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 21 ก.ค. 2558 ]54
3 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]56
4 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 21 ก.ค. 2558 ]54
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]55
6 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]55
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]61
8 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]91
9 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]94
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]90
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]58
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]86
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]54
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]57
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]58
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักพ.ศ.2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]58
17 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2556 [ 21 ก.ค. 2558 ]97