องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ครั้งที่ 1/2567


ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก (งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย) ได้จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดย นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน  เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ด้านอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย ให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป 

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08