องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ดอนสัก


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้ขับเคลื่อนโครงการจัดทำ "ถังขยะเปียกลดโลกร้อน"ในครัวเรือน เพื่อเป็นตัวอย่างและนำไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ดอนสัก ได้ดำเนินการต่อไป ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17