องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอบต.ดอนสัก


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยนายณฐพล  ทองมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นายนันทวุฒิ โอชารส ผู้อำนวยการกองช่าง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอบต.ดอนสัก โดยเชิญคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,9,10,12,13 และ 14 จำนวน 35 ท่าน เพื่อประชุมในการหารือข้อตกลงร่วมกันในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการร่วมกันร่างกฎระเบียบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเองได้ โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ อย่างน้อย หมู่ละ 1 ชุด ถ้าหมู่ไหนมีมากกว่า 1 บ่อให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมเพิ่ม ตามความเหมาะสม 2. ให้รายงานผลการดำเนินงาน การจัดเก็บค่าน้ำประปา อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินวันที่ 15 ในเดือนถัดไป 3. ให้ผู้อุทิศที่ดินเพื่อการขุดบ่อประปาใช้น้ำฟรี จำนวน ไม่เกิน 20 หน่วยต่อเดือน   

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17