องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายธีระ  ใจรักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพิมล  วงศ์ปาน
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอรุณ  บัวแก้ว
นายพิมล  วงศ์ปาน
นายครรชิต  เชาวพงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายณัฐวุฒิ  โภชนา
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง
นายสุธรรม  แก้วมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11


นายอัครเดช  นาคมณี
นายสมบัติ  สรษณะ
นายธีระ  ใจรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14