องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 
“ ชุมชนเข้มแข็ง  ภาคเกษตรก้าวหน้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน”
 
พันธกิจ (Mission)
            การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
            การจัดการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
            พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
            ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรครบวงจร
            การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
         
       
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
           1. การพัฒนาคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ สะดวก การขนส่งและมีระบบผังเมืองมาตรฐาน
           2. พัฒนาการศึกษาและคนสังคมในชุมชน/หมู่บ้านให้มีศีลธรรม จริยธรรม มีธรรมชีวิต ซื้อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะ
           3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข
           4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย
           5. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน การท่องเที่ยวและการกีฬา

           6. ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง ดูแล สาธารณสมบัติ ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           7.ส่งเสริมการสร้างพลังมวลชนในการป้องกันยาเสพติด