องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 
อาชีพ
             - ทำการเกษตร ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ (สวนยางพาราและสวนผลไม้)
             - ทำการประมง ประมาณร้อยละ 15
             - ทำการค้าขาย รับราชการ และประกอบอาชีพอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 5
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
  ธนาคาร - แห่ง
  โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท 3 แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง (โรงน้ำแข็ง,โรงเลื่อยไม้)
  โรงสี 1 แห่ง
  ท่าเรือเฟอร์รี่ 1 แห่ง
  โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง