องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
 
             ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท ถนนดินลูกรัง ด้วยสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อได้ง่ายต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ
การคมนาคม
             ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.
  ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 6.78 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีต จำนวน 8 สาย ระยะทาง 5.97 กิโลเมตร
  ลูกรังหินผุ จำนวน 53 สาย ระยะทาง 98.315 กิโลเมตร
             ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท เป็นถนนลาดยาง 1 สาย ระยะทาง 4.7 เมตร
             ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. เป็นถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทาง 12.809 เมตร
 
การโทรคมนาคม
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน 2 แห่ง (ม.1,ม.11)
  โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน 23 แห่ง  
  โทรศัพท์ในครัวเรือน 4 แห่ง (หมู่ที่ 1,9,10,14)
 
การไฟฟ้า
  มีไฟฟ้าที่ใช้แล้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน
  ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 11)
  ราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ, ลำห้วย 10 สาย
  บึง, หนองและอื่น ๆ 3 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย 7 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น 359 แห่ง
  บ่อบาดาลที่ติดตั้งหัวโยก 10 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง (หมู่ที่ 1,2,4,9,12,13,14)
  สระน้ำ 11 แห่ง