องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ2542 [ 24 มี.ค. 2564 ]95
2 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 5 ก.พ. 2564 ]99
3 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 14 ธ.ค. 2563 ]143
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2563 ]94
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 13 มี.ค. 2562 ]123
6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 23 ธ.ค. 2561 ]96
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 4 ก.พ. 2561 ]138