องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]32
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ต.ค. 2562 ]31
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ต.ค. 2562 ]28
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2562 ]30
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2562 ]31
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]34
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 ต.ค. 2562 ]33
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ต.ค. 2562 ]33
69 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 5 ต.ค. 2562 ]35
70 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]32
71 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2562 ]33
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ก.ค. 2562 ]38
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]37
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป๋นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา [ 3 ก.ค. 2562 ]42
75 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 พ.ค. 2562 ]42
76 ขั้นและระยะเวลาปฎิบัติงานของสำนักปลัด [ 23 พ.ค. 2562 ]40
77 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2562 ]40
78 แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 30 เม.ย. 2562 ]36
79 ประชาสัมพันธ์ ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 13 มี.ค. 2562 ]34
80 ตารางกำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน [ 5 มี.ค. 2562 ]33
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9