องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 เม.ย. 2566 ]14
2 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 ก.พ. 2566 ]14
3 คู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 เม.ย. 2565 ]11
4 คู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ [ 4 เม.ย. 2565 ]4
5 คู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง [ 4 เม.ย. 2565 ]4
6 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 21 ก.ค. 2558 ]95
7 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]99
8 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 21 ก.ค. 2558 ]94
9 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]96
10 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]92
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]111
12 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]132
13 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]140
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]143
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]102
16 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]128
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]97
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]97
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]99
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักพ.ศ.2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]101
 
หน้า 1|2