องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2562 ]79
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]80
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 ต.ค. 2562 ]84
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ต.ค. 2562 ]89
205 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 5 ต.ค. 2562 ]82
206 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]81
207 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2562 ]84
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ก.ค. 2562 ]81
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]86
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป๋นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา [ 3 ก.ค. 2562 ]89
211 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 พ.ค. 2562 ]93
212 ขั้นและระยะเวลาปฎิบัติงานของสำนักปลัด [ 23 พ.ค. 2562 ]86
213 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2562 ]89
214 แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 30 เม.ย. 2562 ]84
215 ประชาสัมพันธ์ ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 13 มี.ค. 2562 ]124
216 ตารางกำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน [ 5 มี.ค. 2562 ]118
217 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 21 ก.พ. 2562 ]80
218 รับขึ้นทะเบียน สุนัข แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]82
219 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับพายุ "ปาบึก" ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]84
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม/ที่ลาดเชิงเขาเตรียมความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์พายุ""ปาบึก" [ 2 ม.ค. 2562 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16